Cách lấy link download trực tiếp từ google driver

1. Cú pháp

  • Link trực tiếp: https://drive.google.com/uc?id=ABCXYZ
  • Link chia sẻ: https://drive.google.com/open?id=ABCXYZ

2. Ví dụ:

+ Có Link chia sẽ https://drive.google.com/file/d/0B8RTh9wJ6xb4TXM4MFJhdWYyU2s/view?usp=sharing&resourcekey=0-tx9a4Ma5tpYqTpR2Ug9-hA

Vậy ta có link trực tiếp là https://drive.google.com/uc?id=0B8RTh9wJ6xb4TXM4MFJhdWYyU2s