CẤU HÌNH BẢN GHI SPF RECORD CHO DOMAIN

SPF là gì Chúng ta được yêu cầu tạo SPF record (sender policy framework) cho domain của minh. SPF là 1 kiểu bản ghi của dịch vụ tên miển (DNS) được dùng để xác định máy chủ mail được quyền gỏi mail đại diện cho domain của bạn. Mục đích của bản ghi SPF là