Xây dựng Additional Domain Controller trên Windows Server 2016/2012

image001

Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller trên Windows Server 2016 sao cho máy Additional Domain Controller chạy song song với  Domain Controller chính và cùng quản lý một miền sinhvientot.net, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng.

I. Giới thiệu

Trong các hệ thống Active Directory lớn, nếu chỉ có một Domain Controller thì Server này có thể bị quá tải khi nhiều user cùng yêu cầu chứng thực. Bên cạnh đó Khi Domain Controller này bị lỗi thì toàn bộ hệ thống sẽ bị ngưng hoạt động, các user sẽ không được chứng thực. Trong phần này sẽ hướng dẫn các bạn triển khai Additional Domain Controller chạy song song với Domain Controller chính để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng.

II. Chuẩn bị
– 01 máy Windows Server 2016 đã triển khai làm Primary Domain Controller (PDC)
– 01 máy Windows Server 2016 sẽ xây dựng thành Additional Domain Controller (ADC)
Mô hình hệ thống
image001
III. Các bước thực hiện chính xây dựng Additional Domain Controller (ADC)

Bước 1.Đặt IP cho máy ADC
Bước 2.Nâng cấp Additional Domain Controller
Bước 3.Bật Global Catalog
Bước 4.Kiểm tra sự đồng bọ giữa 2 máy Domain Controller

IV. Chi tiết quá trình xây dựng Additional Domain Controller (ADC)
Cấu hình IP cho máy được chọn làm ADC
image002
Mở Server Manager , sau đó chọn Add roles and features
image003
Màn hình giới thiệu chọn Next để qua bước tiếp theo
image005
Chọn Role based or…..Click Next
image006
Chọn Select a Server from the server pool, Click Next
image007

Ở màn hình Select Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào ô Active Directory Domain Services
image008
Chương trình sẽ yêu cầu cài thêm các Features, bạn Click Add Features,
image009

Các bước còn lại bạn nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirm installation selections, nếu bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required (hệ thống sẽ tự khởi động lại khi có yêu cầu), sau đó Click Install, để bắt đầu cài đặt.
image010

Sau khi hoàn tất, nhấp vào Promote this Server to a domain controller.
image011Màn hình Deployment Configuration, chương trình cung cấp cho bạn ba tùy chọn:

  • Add a domain controller to an existing domain: Thêm một ADC vào domain có sẵn.
  • Add a new domain to an existing forest: Xây dựng domain mới trong forest có sẵn.
  • Add new forest: xây dựng máy DC đầu tiên của forest.

Do chúng ta đang xây dựng ADC nên Bạn chọn vào tùy chọn đầu tiên là Add a domain controller to an existing domain.
+ Mục Specify the domain information for this operation, chọn lựa domain mà bạn muốn làm ADC
+ Mục Supply the credentials to perform this operation, bạn phải dùng user Domain Admin thì mới có thể thực hiện việc cài ADC.
Gõ tên domain, sau đó chọn Change để gõ user và password của user Domain Admin trên Domain controller.
image012image013Sau đó, click Next
image014– Màn hình Domain Controller Options, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Domain Name System (DNS) server để cài đặt thêm DNS cho ADC. Mục này không bắt buộc. Tuy nhiên bạn nên cài để tăng tính chịu lỗi cho DNS.

Tiếp theo bên dưới là ô Global Catalog (GC). Vậy GC là gì? Trên DC, có AD Database bao gồm: thông tin user, thông tin group, thuộc tính của các user…Global Catalog là một bản lưu rút gọn của AD Database được sử dụng để chứng thực khi user log on.

+ Bên dưới là mục Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password, bạn nhập vào mật khẩu. Mật khẩu này sẽ được dùng để khôi phục AD ở chế độ Restore Mode.

Lưu ý: password phải gồm; ký tự hoa, thường, đặc biệt hoặc ký tự số và từ 7 ký tự trở lên, sau đó click Next,
image015Màn hình DNS Options, bạn Click Next,
image016

Tiếp theo ở màn hình Additional Options, mục Replicate from, bạn lựa chọn Domain mà bạn muốn đồng bộ.
Chọn Replicate là máy PDC sau đó click Next,
image017Màn hình Paths, bạn trỏ đường dẫn đến nơi cần lưu cơ sở dữ liệu của AD, log files và SYSVOL. click Next,
image018Click Next.
image019Màn hình Prerequisites Check, khi bạn nhận được thông báo All prerequisites check passed successfully nghĩa là quá trình kiểm tra điều kiện để cài đặt ADC đã thành công. Bạn Click Install để bắt đầu cài đặt.
image020

Sau khi hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại.
image022Sau khi khởi động, mở Server Manager kiểm tra
image024image025

 Tác giả: Nguyễn Quý Đức
Video hướng dẫn xây dựng: Additional Domain Controller on Windows Server 2016

Xây dựng Additional Domain Controller trên Windows Server 2012

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *